Vår Vision
a) Att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans.
b) Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
c) Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och en resurs i samhällsutvecklingen. Och att religionskultur ska ses som en förebild i samhället.
d) Vi arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering. Samt vill vi främja respekt och möten mellan människor.

Vi värnar om religionsfrihet på demokratisk grund.

En av våra grundläggande rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna om demokratin i samhället och att värna om alla människors lika värde.