Vision
a) främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans.
b) Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
c) Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen, och att religionskultur ska ses som en förbild i samhället.
d) Arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering, främja respekt och närmande mellan folken.

Vi värnar religionsfriheten på demokratisk grund
En av våra grundläggande fri-och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.