Styrelsens uppgifter
Imam Maleks Trossamfundet styrelse består av en mångfaldig grupp med varierande bakgrund och kompetenser inom olika specialområden. Leder verksamheten. Arbetar med strategiska frågor med fokus på omvärldsanalys, mål-och inriktningsfrågor samt uppföljning och utvärdering av verksamheten. Styrelsens Sammanträden hålls en gång per månad för att diskutera aktuella ärenden. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller sekreteraren. Beslut tas med enkelmajoritet, vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

Styrelsen leder IMCS’s verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet, ekonomi och ledarstöd. Samt tar hand om kommittéerna.


IMCS styrelse behandlar följande ärenden:


a) Förvalta IMCS tillgångar.

b) Föra redovisning av IMCS räkenskaper.

c) Föra medlemsförteckning över IMCS medlemsföreningar.

d) Löpande sköta IMCS kontakter med myndigheter och organisationer i Sverige och i utlandet.

e) informera alla församlingar och även till IMCS’s verksamheter.

f) Förverkliga IMCS målsättningar och verka för IMCS bästa.

g) Alla IMCS’s organ använder IMCS logo.


Styrelseledamöterna arbetar solidariskt under ordförandens ledning.