ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Kapitel 1 Grundbestämmelser, namn och ändamål

Paragraf.1
a) Trossamfundets fullständiga namn är Imam Malek Center i Sverige,
b) Imam Malek Center i Sverige (i fortsättningen IMCS) är Islamiskt Trossamfund som består av organiserade i föreningar och andra muslimer i Sverige,
c) Med förening menas organisation registrerad i Sverige, i enlighet med svensk lagstiftning och bestämmelser i dessa Stadgar, och har vunnit inträde i IMCS,
d) IMCS har sitt säte i Stockholm.

Paragraf.2
IMCS är en partipolitiskt obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling, vilket skall avspegla sig i styrelsens sammansättning och arbete.

Paragraf.3
a) IMCS är en oberoende organisation och är en juridisk person, som sin verksamhet bedriver enligt Profeternas värderingar och budskap och att lyfta fram religionens roll i att skapa fred och samförstånd i samhället,
b) IMCS värdegrund bygger på islamisk etiker, islams tradition och historia, enligt islamslära, bevarar och utvecklar religiöst liv bland muslimer i Sverige, samt att uppmuntra dem till religiösa och humanitära insatser på det nationella planet,
c) Att utgöra en gemenskap för gudstjänst och annan andlig och social verksamhet,
d) IMCS verksamhet ska vara samstämmig med IMCS värdegrund.

Paragraf.4
IMCS stadgar begränsar inte föreningars rätt till överlägsenhet och självständig verksamhet och att upprätthålla kontakter med myndigheter, organisationer och institutioner i Sverige och utomlands. En enskild förening kan dock bara föra sin talan som inte strider mot IMCS riktlinjer. Medlemsorganisation äger inte rätt att uttala sig i IMCS namn eller använda IMCS logo.

Paragraf.5
IMCSs årsmöte kan även besluta att IMCS ska tillhöra eller vara medlem i annan organisation, under förutsättning att den organisationens ändamål stämmer överens med IMCSs stadgar.

kapitel 2 Målsättningar
IMCS har som målsättning:

Paragraf.6
Bygga och stödja en gemenskap av föreningar, moskéer och böneställen för utövande av islams tro, med anordnande och organisera fredagsbön, fastemånadensbön, högtidsbön, begravningsbön, islamiska vigslar, själavård och andligt stöd, undervisning och omsorg, försöka lösa familjekonflikter och ge allmän rådgivning. Tillsammans är vi en viktig del av det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Paragraf.7
a) Vara medlemmarnas officiella språkrör hos den svenska regeringen, svara på remisser och ingå i referensgrupper hos staten och myndigheter,
b) Bevaka samhällsutvecklingen i Sverige samt ge uttryck för sina uppfattningar, åsikter och därigenom eventuellt påverka framtida beslut särskilt i frågor som rör muslimernas intressen,
c) Företräda medlemsföreningar hos svenska myndigheter, organisationer och Institutioner, samt ansök om registrering i kammarkollegiet,
d) Fördela och tilldela erhållna medel till medlemsföreningar i enlighet med fördelningsprinciperna som fastslagits av Myndigheten för stöd till trossamfund samt vara en länk mellan medlemsföreningarna och Myndigheten för stöd till trossamfund,
e) Att främja samarbete mellan medlemsorganisationer, samt andra muslimska organisationer i Sverige. Tillsammans med andra kan få stöd och verktyg för utveckling,
f) Bedriva gemensamma projekt med medlemsföreningarna och ge uppdrag till medlemsföreningarna.

Paragraf.8
IMCS uppgifter är att stödja medlemmarna och föreningarna i deras uppdrag att anordna vigselrättsutbildning, erbjuda information, erfarenhetsutbyte, seminarier, workshopar och konferenser.

Paragraf.9
Att förbättra medlemsorganisationers förutsättningar att uppfylla sina verksamhetsmål och sociala och ekonomiska intressen.

Paragraf. 10
a) God utbildning är en förutsättning för stabilitet och utveckling,
b) Att ge information och utbildning om Profeternas värderingar och budskap och grunda förståelse och goda relationer mellan begreppet religion och det svenska samhället.

Paragraf.11
Att skapa yttre förhållanden som ger medlemsorganisationer möjlighet att främja, bevara, skydda och stärka muslimers identitet.

Paragraf.12
Att verka för dialog och integration som bygger på ömsesidig respekt och tolerans samt bidra till anpassning av den muslimska kulturen, levnadssättet i Sverige, bekämpa fördomar, öka tolerans, motarbeta diskriminering och islamofobi. Samt att kunna utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan religionsfientlighet och att stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap.

Paragraf.13
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet. För Imam Malek trossamfundet är familjen central för vår övertygelse och livsstil. Våra barn växer upp älskade, vårdade och kan njuta av sin barndom i en stark vårdande gemenskap.

kapitel 3 Verksamhetsåret

Paragraf.14
Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december

kapitel 4 Finansiering

Paragraf.15
IMCS finansieras genom: a) procent av föreningarnas insamlade medlemsavgifter, b) procent av insamlade allmosor, c) procent av bokförsäljning, d) frivilliga donationer från föreningsmedlemmar, enskilda personer, institutioner, andra organisationer o.s.v., e) andra medel som IMCS får för sin verksamhet.

kapitel 5 Medlemskap

Paragraf.16
IMCS består av föreningar. Medlem i föreningen kan bli varje medborgare som accepterar föreningsstadgar och IMCS s stadgar.

Paragraf.17
föreningar ansöker skriftligt om medlemskap i IMCS och i samband med ansökan tillhandahåller följande:
a) stadgar som inte strider mot IMCS stadgar,
b) kontaktuppgifter till föreningen och dess styrelseledamöter,
c) senaste årsmötesprotokoll där beslut om IMCS ansökan ska framgå,
d) medlemsregister innehållande organisationer och enskilda individer,
e) senaste verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse ,
f) uppgifter om föreningens lokal,
g) övrig dokumentation begärd av IMCS.

Paragraf.18
a) Ansökan behandlas av IMCSs styrelse, vilken måste godkänna ansökan med 2/3 majoritet för att medlemskapet skall beviljas,
b) Varje förening, efter att ha blivit medlem i IMCS enligt dessa stadgar, är skyldig att respektera beslut som fattas av IMCSs organ,
c) Om föreningen vill träda ur IMCS, måste ett sådant beslut från förenings årsmöte Bifogas,
d) Beslut om förenings utträde ur IMCS fattas av IMCS s styrelse,
e) Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

Paragraf.19
Föreningen i IMCS har rättighet att:
a) delta i IMCS s organ genom sina valda representanter,
b) bli informerad om IMCSs verksamhet och följa IMCSs verksamhet, samt ge förslag för dess utveckling.

Paragraf.20
föreningen i IMCS har skyldighet att:
a) genomföra alla beslut och riktlinjer från IMCS och dess högre organ,
b) reglera i god tid sina finansiella skyldigheter gentemot IMCS,
c) försäkra materiella och övriga förutsättningar för att föreningen kan fungera enligt dess egna stadgar; skyldigheter gentemot IMCS är reglerade i särskilt reglemente,
d) betala medlemsavgift till IMCS för varje föreningsmedlem.

Paragraf.21
a) Förening som under ett år har inte betalat medlemsavgiften till IMCS eller har inte reglerat övriga finansiella skyldigheter gentemot IMCS, förlorar sin rösträtt på IMCSs årsmöte,
b) Om förening inte har reglerat sina skyldigheter gentemot IMCS i två år, trots påminnelser, blir föreningen/individen utesluten från IMCS, enligt kapitel 16.

Paragraf.22
a) Om det uppstår tvister eller konflikter mellan styrelsemedlemmar eller med Föreningsmedlemmar som är anslutna till IMCS ska tvisten i första hand lösas internt.
b) Om det visar sig vara omöjligt att lösa det ska IMCS styrelse omedelbart tillsätta en kommitté i syfte att lösa tvisten genom medling.
c) Om medlingen inte ger resultat kommer föreningens status som medlem att frysas med omedelbar verkan tills föreningen gör rätt för sig, enligt kapitel 16.

kapitel 6 Organisation och ledning

Paragraf.23
IMCS s organ är:
a) Årsmöte,
b) Styrelse,
c) Revisionskommission,
d) Valkommission som består av 5 ledamöter,
e) Stadgekommission och övriga kommissioner.

kapitel 7 Beslutsordning

Paragraf.24
a) Beslut om IMCSs verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelse,
b) Årsmötet är IMCSs högsta beslutande organ ,
c) Medlem äger rätt att rösta vid årsmötet eller vid extra årsmöte med en röst, genom personligen närvarande ombud eller genom fullmakt. Årsmötet hålles varje år i första kvartalet,
d) Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, medan i övriga frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden,
e) Beslut vid Årsmötet fattas med enkel röstmajoritet, om inget annat begärs,
f) Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i kapitel 18.

kapitel 8 Årsmöte

Paragraf.25
a) IMCSs ordförande låter kalla till årsmötet senast fyra veckor före ordinarie årsmöte innan förhandlingarna avhålls, genom brev, eller på annat sätt som årsmötet beslutat. Kallelse skall innehålla de ärenden som skall tas upp på årsmötet,
b) Extra Årsmöte kan sammankallas av trossamfunds ordförande eller om 2/3 av föreningens medlemmar så önskar. Eller av medlingskommission för att behandla ett och samma ärende. Kallelse genom brev för sådant möte skall ske senast två veckor innan förhandlingarna avhålls,
c) Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen skall minst fyra veckor före årsmötet tillställas revisorerna. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet överlämna skriftlig berättelse om den utförda granskningen,
d) Vid Årsmötets förhandlingar skall protokoll upprättas och justeras. Justerat protokoll skall anslås inom en månad på speciell plats i samfunds lokaler. Protokoll kan beställas av medlemmarna därefter.
e) Till protokoll skall antecknas de omständigheter angående rösträtt, ombud, m.m. som har betydelse för bestämmande av röstetal,
f) MCSs organ måste väljas myndiga, med fulla medborgarrättigheter, islampraktiserande muslimer som kännetecknas av principiellt värde, arbetsvillighet, tillmötesgåendevilja, sanningsenlighet och övriga moraliska värde.

kapitel 9 Årsmötets ärenden

Paragraf.26
På ordinarie Årsmöte skall obligatoriskt följande punkter behandlas:
a) Att årsmötet är stadgeenligt sammankallat
b) Fastställande av mötets dagordning
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av mötes sekreterare.
e) Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
f) Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna årsperioden
g) Behandling av trossamfunds bokslut och revisionsberättelse samt fastställande av bokslut
h) Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
i) Presentation av kommande verksamhetsplan och budget
j) Val av Ordförande och styrelseledamöter
k) Val av två revisorer
l) Val av valberedning
m) Behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
n) Fastställande av medlemsavgiften
o) Övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

kapitel 10 Representation

Paragraf.27
Medlemskap för en förening innebär att den ska välja en representant som för dess talan. Denna representant ska väljas för en tvåårsperiod. Representanterna företräder sina föreningar på årsmötet så väl som i övriga frågor. Om representanten inte längre har sin förenings förtroende, ska detta meddelas till IMCS, varvid en ny representant väljs.

Paragraf.28
Representanten ska inte föra sin egen talan i IMCS utan måste tala för sin förening.

kapitel 11 IMCS Styrelse

Paragraf.29
Ordföranden konstituerar styrelsen inbördes

Paragraf.30
Styrelsen är IMCSs verkställande organ. I styrelsen ingår ordföranden samt minst fyra övriga ledamöter. Ledamöter väljs på två år i taget så att årligen hälften av dem är i tur att avgå. I styrelsen ingår även två suppleanter, med närvaroyttrande och förslag sätt, samt rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. Suppleanter väljs på ett år.

Paragraf.31
a) Ordföranden kallar styrelsen till styrelsemöten, minst tre gånger om året. Sådan kallelse kungörs genom brev minst en vecka före mötet.
b) Om ordföranden är förhindrad utfärdar vice ordföranden kallelse. Kallelse skall alltid tillställas revisorerna.
c) Föreningsmötet får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen

Paragraf.32
a) Ordföranden eller i dennes frånvaro vice ordföranden leder och fördelar arbetet inom styrelsen, leder styrelsemötena och ger rätt till genmälen samt avslutar diskussionerna. Hans röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
b) För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste ordföranden eller vice ordföranden närvara vid mötet. samt ytterligare minst hälften av övriga ledamöter.

Paragraf.33
Sekreteraren informerar föreningens medlemmar om aktiviteter och olika beslut.
Sekreteraren ansvarar för förande av protokoll vid styrelsemötena.

Paragraf.34
Kassören ansvarar för att bokföringen noggrant skötes, för medlemsregister, förbereder statistikuppgifter samt ekonomisk redogörelse som behövs för erhållande av statliga och kommunala bidrag.

kapitel 12 Styrelsens uppgifter

Paragraf.35
Styrelsen leder IMCSs verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd, samt kommittéerna.

Paragraf.36
IMCS styrelsen behandlas följande ärenden
a) Förvalta IMCS tillgångar,
b) Föra redovisning av IMCS räkenskaper,
c) Föra medlemsförteckning över IMCS medlemsföreningar,
d) Löpande sköta IMCS kontakter med myndigheter och organisationer i Sverige och utlandet,
e) informera församlingar och IMCSs verksamhet,
f) Förverkliga IMCS målsättningar och verka för IMCS bästa.

Paragraf.37
Styrelseledamöterna arbetar solidariskt under ordförandens ledning.

Paragraf.38
Alla IMCSs organ använder IMCS logo.

kapitel 13 Revision

Paragraf.39
Granskning av IMCS ekonomiska förvaltning görs av 2 revisorer, och 1 revisorssuppleant som utses av årsmötet.

Paragraf.40
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Paragraf.41
Kalenderåret, 1 januari till 31 december, utgör räkenskapsår.

Paragraf.42
Samtliga transaktioner som görs i IMCS namn ska bokföras i ett offentligt register.Den samt andra handlingar bör kontrolleras varje år av de förtroendevalda revisorerna.

kapitel 14 Firmateckning

Paragraf.43
Firmatecknare är ordföranden, eller vice ordföranden tillsammans med kassören, två i förening. Sekreteraren tecknar firma i kassörens ställe då denne är förhindrad. Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt att teckna firma i vissa ärenden.

kapitel 15 Utträde

Paragraf.44
Beslut om medlemsförenings utträde måste fattas vid sådan medlemsförenings ordinarie årsmöte, med enkel majoritet för att vara giltigt. Utträdet vinner laga kraft vid verksamhetsårets utgång, men uppsägningen måsta vara styrelsen tillhanda tre månader dessförinnan, annars fortsätter medlemskapet till slutet av därpå följande verksamhetsår. Medlem godtager vid inträdet i IMCS denna paragraf.

kapitel 16 Fråntagande av medlemskap och uteslutning

Paragraf.45
Om det för styrelsen bevisas att medlemsförening i IMCS motarbetar föreningens syften eller i övrigt åsamkar IMCS skada, kan medlemskap omedelbart fråntagas.
Medlem som inte betalar medlemsavgift anses ha utträtt ur IMCS och förlorar därmed sitt medlemskap om IMCS s styrelse så beslutar.

Paragraf.46
Medlemskap fråntas genom beslut motiverat av styrelsen och med 2/3 majoritet bland styrelsens medlemmar.

Paragraf.47
Utesluten medlemsförening kan hos Årsmötet begära att uteslutningen prövas Om Årsmötet med enkel majoritet avvisar styrelsens uteslutningsbeslut återinsättes förening.

Paragraf.48
Medlemsförening som uteslutes skall snarast underrättas och äger därvid inom fjorton dagar inkomma med en skriftlig protest till styrelsen. Om protest ej kommit styrelsen till handa inom angiven tid faller den uteslutnes rätt att få sitt ärende prövat vid årsmötet.

Paragraf.49
Årsmötet är slutlig instans för fastställande i medlemskapsfrågor.

Paragraf.50
Om det för styrelsen bevisas att ledamot i IMCSs styrelse motarbetar trossamfunds syften eller i övrigt åsamkar IMCS skada, kan denne efter övrig styrelses enhälliga beslut, omedelbart fråntagas sin plats i styrelsen och suppleant inträda.

Paragraf.51
Ledamot i styrelsen, som uteslutes, äger därvid inom fjorton dagar inkomma med ett skriftligt yrkande om medling jämlikt kapitel 16. Om protest ej kommit styrelsen till handa inom angiven tid faller den uteslutnes rätt att få sitt ärende prövat. kapitel 17 Tvist inom styrelsen

Paragraf.52
Vid allvarlig tvist inom styrelsen skall ordföranden eller årsmöte inkalla medling och tillsätta medlingskommission bestående av tre personer.

Paragraf.53
Medlingskommissionen skall utgöras av en representant för vardera parten och dessa två utser gemensamt en tredje. Dessa avgör tvisten med majoritet. Dessa skall vara muslimer med kunskap om islams regler.

Paragraf.54
Medlingskommissionen kan med omedelbar verkan utesluta ledamot eller ledamöter av styrelsen och skall i sådant fall inkalla extra Årsmöte.

Paragraf.55
Sådant extrainkallat Årsmöte får enbart avhandla tvisten samt nyval.

kapitel 17 Stadgeändring

Paragraf.56
Stadgeändring kan ske om 2/3 av Årsmötet vid två på varandra inkallade Årsmöten med minst två veckors mellanrum bifaller ändringsförslag.

kapitel 18 Föreningens upplösning

Paragraf.57
Beslut om föreningens upplösande skall fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid extra årsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet skall omnämnas i kallelsen till årsmötet. Beslut om upplösning kräver 2/3-dels majoritet av vid dessa möten närvarande medlemmar. Vid sista årsmötet skall också beslutas om disposition av förbundets tillgångar och skulder.

Paragraf.58
Vid upplösning av IMCS ska tillgångar och skulder fördelas proportionellt mellan dess medlemmar, eller organisation som enligt årsmötets mening arbetar för samma eller liknande syfte.

Paragraf.59

  1. Datum för revidering 1 februari 2020.
  2. Dessa är stadgar är reviderade och uppdaterade, jämte medlembestämmelser på årsmötesbeslut den 3:e mars 2020 i Stockholm. Dessa Stadgar, träder i kraft samma dag.

Sekreterare
Adil El Abboudi
Justeras och vidimeras av Justeras och vidimeras av
Saadia Asry Samir Ramz