Vigselrätt
Introduktion

IMCS är ett trossamfund som har en varaktig verksamhet, samfundet har en sådan organisation att det på goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas.

Läs mer om hindersprövning samt ladda ner blanketten Anmälan om hindersprövning (SKV-nummer 7880) på Skatteverkets webbplats. Blanketten ska fyllas i och skickas till lokala skattekontoret. Hindersprövningen är därefter giltig i fyra månader.

Vigselrätt

Under sitt årsmöte möte som ägde rum den 3 mars 2020 beslutade IMCS styrelse om att anta en särskild handlingsplan och rutiner vid utövning av vigselrätt, varvid imam Abderaouf El mahri valdes till IMCS vigselombudsman. 

Imam Malek Center trossamfunds handlingsplan och rutiner vid utövning av vigselrätt
Syfte:
Imam Malek Center trossamfunds föreningar ska följa denna handlingsplan med dess gemensamma rutiner för de föreningar som har en imam med vigselrätt. IMCS föreningar som inte har en imam med vigselrätt ska likaså följa denna handlingsplan med dess förpliktelser om samarbete med IMCS kring vår vigselrätt. IMCS villkorar medlemskap i IMCS med att föreningen ska följa denna handlingsplan.
Denna handlingsplan ska kvalitetssäkra vår hantering av vigselrätt och säkra att våra imamer som har vigselrätt sköter sin myndighetsutövning på ett klanderfritt sätt. Vi vill åtgärda de brister som förekommit och förhindra att vigslar som förrättas av imamer eller lekmannaimamer utan vigselrätt sker hos våra föreningar. Vi vill försäkra oss om att våra imamer och föreningar blir medvetna om att de går emot lagen vid sådana vigselakter och att det kan ge rättsliga följder men även svåra sociala konsekvenser, inte minst för kvinnor. Förening hos IMCS kan förnekas fortsatt medlemskap om sådana vigslar sker genom föreningen. Vi vill förtydliga vilken ansvarsfördelning imamer med vigselrätt, föreningar och IMCS har och försäkra oss om att informationen om gällande regler och rutiner kring vigselförrättning når alla nivåer hos IMCS och de par som vill bli vigda av någon IMCS imam med vigselrätt.

IMCS åtgärder:
Vigselombudsman
IMCS har utsett en ansvarig vigselombudsman som imamer kan vända sig till för information eller råd.
Kompetensutveckling
a. Alla imamer med vigselrätt genom IMCS skall delta på utbildningar och informationsmöten anordnade av IMCS.
b. IMCS anordnar utbildningar för imamer vid olika tillfälle.
c. Imamer med vigselrätt har närvaroplikt. Andra imamer rekommenderas att delta.
d. Kallelse till utbildningen skickas i god tid.
e. Utbildningsplan formuleras av vigselombudsmannen.

Information
a. IMCS ska tillhandahålla information på sin hemsida om vigslar och gällande lagar och regler om äktenskap. Det ska även finnas kontaktuppgifter till imamer som har vigselrätt, information om vilka handlingar som krävs av paret för att kunna bli vigda och instruktioner om tidsbokning samt annan praktisk information.
b. IMCS föreningar ska hänvisa till informationen på IMCS hemsida.
c. IMCS ska skicka regelbundna mejl till föreningar/imamer om lagförändringar och information om det som hänt eller är på gång inom området.
IMCS Kunskapskontroll
a) Ingen vigsel får förrättas igenom samfundets föreningar av personer som saknar vigselrätt utfärdad av Kammarkollegiet via IMCS.
b) Vigseln skall förrättas av en behörig imam som har gått i IMCS kunskapskontroll och fått vigselrätt utfärdad av Kammarkollegiet via samfundet.
c) Kunskapskontrollen betyder att den som utövar uppdraget skall vara en imam och ha förordnande att vara vigselförrättare inom Imam Malek center trossamfundet i Sverige. Imamen skall:
d) Ha en avslutad utbildning i Islams kunskaper
e) Ha goda kunskaper om det svenska samhället, lag och språk.
f) Kunna äktenskapsbalken, Äkt.B., och dess innebörd.
Vigselförrättare behörighet
Enbart imamer som är verksamma i församlingar som tillhör ett trossamfund får vigselbehörighet. Om man får vigselbehörighet kallas man för vigselförrättare d.v.s. en person som är behörig att förrätta vigsel.
Tillvägagång för att bli vigselförrättare hos IMCS:
a. Imam Malek Center Trossamfundet i Sverige (IMCS) ansöker om vigselbehörighet endast för imamer i församlingar som är medlemmar hos IMCS.
b. Vigselrätten söks skriftligt av medlemsförening som tillhör samfundet.
c. IMCS medlemsförening ska tillsammans med ansökan om förordnande att vara vigselförrättare lämna till IMCS styrelse uppgifter om den imam som föreningen ansöker om vigselrätt för.
d. IMCS genomför en prövning av lämplighet hos sökande imam enligt IMCS kunskapskontroll.
e. Om imamen klarar kunskapskontrollen ansöker IMCS om vigselbehörighet för imamen hos Kammarkollegiet
f. Imamen ska bifoga till ansökan en skriftlig försäkran att man förstått uppdraget och dess natur och ansvar av myndighetsutövning.
g. Kammarkollegiet godkänner eller avslår ansökan.
h. IMCS kan begära Kammarkollegiet att återkalla vigselrätten från en imam.
Föreningens ansvar
Föreningen bär delansvar med IMCS för en i föreningen verksam imam med vigselrätt:
1. Medlemsförening initierar ansökan om vigselrätt för en imam och kan skriftligen begära hos IMCS styrelse att vigselrätt för en viss imam återkallas.
2. Föreningen är ansvarig för att dess stämplar och officiella papper inte kommer i obehörigas händer.
3. Föreningen har ansvar för att det inte förekommer vigslar genomförda av en imam som inte har vigselrätt.
4. Föreningen har ansvar att kontrollera de vigselintyg som imamen lämnar in och att skicka en kopia till IMCS.
Kvalitetssäkringsrutiner
a. Imamen är skyldig att följa vigselförrättares checklista. Annars begär IMCS att vigselrätten återkallas.
b. Imamen ska ha en kopia av varje vigselbevis.
c. Föreningen ska ha en kopia av vigselbevis.
d. IMCS ska ha en kopia av vigselbevis. Föreningen ska tillhandahålla det till IMCS inom 2 veckor efter förrättat vigsel.
e. Vigselförrättaren ska försäkra skriftligen att man förstått uppdraget och dess natur och ansvar av myndighetsutövning.
Vigselförrättarens checklista:
a. Intyg om gällande hindersprövning
b. Blanketten ”Vigselbevis” från Skatteverket
c. Identitetskontroll av det närvarande paret och kontroll av id-handling mot intyg om hindersprövning
d. Två närvarande vittnen. För att vigseln ska bli giltig måste två vittnen vara med. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Partner utser vittnena själva. Till vigseln ska de ha med sig giltig legitimation.
e. Genomgång av äktenskapsförord och andra avtal inför 
     äktenskapet
f. Uttalat samtycke till ingång av äktenskap från båda kontrahenterna inför imamen och de två vittnena.
g. Imamen ska förklara det närvarande paret vara gifta inför de närvarande vittnena.
h. Äktenskapskontraktet undertecknats av paret, imamen och vittnena.
i. Ett original av äktenskapskontraktet ska lämnas till paret, en kopia till imamen och två kopior till föreningen varav en insänds till IMCS.
 Vigselförrättarens skyldigheter 
Du som är förordnad som vigselförrättare. Du är behörig för att förrätta vigsel enligt svensk lag i Sverige. En vigselförrättare måste följa äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och de åtgärder som ska vidtas i samband med vigseln.
Om en vigselförrättare inte följer de bestämmelser som gäller för vigsel m.m kan Kammarkollegiet återkalla förordnandet.
Före vigseln
Före vigseln ska Skatteverket pröva om det finns något hinder mot äktenskapet. De som ska ingå äktenskap ansöker gemensamt om detta. Om Skatteverket inte finner något hinder mot äktenskapet skickas ett intyg från Skatteverket även för utländska medborgare (med vissa undantag när det gäller nordiska medborgare). Det är du som vigselförrättare som måste kontrollera att det finns ett intyg om hindersprövning om är giltigt enligt lag.
Vigselförrättaren ska före vigseln kontrollera
a) Att hindersprövning har gjorts,
b) Att intyget inte är för gammalt, utan att hindersprövning har skett inom fyra månader före vigseln och att det inte har kommit fram att det finns något hinder mot äktenskapet
För att en vigsel ska vara giltig krävs
a) att de som ingår äktenskap är närvarande samtidigt,
b) att de var för sig på fråga av vigselförrättaren ger till känna att de samtycker äktenskapet,
d) att vigselförrättaren därefter förklarar att de är makar och
e) att vigselförrättaren är behörig att förrätta en vigsel

Vid vigseln ska släktingar efter andra vittnen vara med.

Imam Malek Center önskar de blivande paren ett harmoniskt och lyckat liv
Efter vigseln
a. Den imamen som leder en vigselgudstjänst avgör lämplighet och omfattningen av fotografering eller filmning under ceremoni vigsel.
b. Efter vigseln ska vigselförrättaren genast lämna makarna ett bevis om vigseln och skicka ett skriftligt meddelande om vigseln till Skatteverket. (Äktenskapsbalken, kap 4, 85)
c. Vigselförrättaren eller imamen erbjuder samtalsstöd och annat stöd till makar som lever i äktenskap.
d. Vigselförrättaren eller imamen, förutsätts kunna ge grundläggande information om hur en vigsel går till enligt moskéns ordning.
e. Kammarkollegiet förtydligat innebörden kring skrivningen gällande situationer när vigsel hålls på annat språk än svenska. Kammarkollegiets besked innebär att den del av vigselakten som utgör myndighetsbeslut, d.v.s. förklaringen av dem som ingått äktenskap som äkta makar, alltid måste avkunnas på svenska, även om vigseln i övrigt sker på annat språk.