Samfundets historia – Liten förening med stora ambitioner

Sammanfattning och Samfundets utvidgning

Samfundet startades den 1 juli 1994 som en kulturförening med namnet ” Islamiska Kulturföreningen i Sverige” med organisationsnummer 802400-2548 och organiserade cirka 895 medlemmar från Stockholm, Uppsala, Karlstad, Örebro, Gävle, Malmö och Göteborg.

Under denna period var medlemmarna mestadels individer och det fanns inga verksamma föreningar. kontakten med medlemmarna fortsatte på ett kontinuerligt sätt och det gjordes besök till ovannämnda städer för genomförande av gemensamma program och aktiverar. Det hölls konferenser och seminarier och det organiserades läger for barn och familjer under skollov och Sveriges officiella helgdagar vilket skapade en sammanhållning och gemenskap hos olika deltagargrupper. Detta resulterade till ökat trovärdighet och förtroende gentemot verksamhetsansvariga vilket spelade ett avgörande roll i påskyndade av samfundets   framtida utveckling. 

Den 13 februari 2005 byte Samfundet namn till ”Islamiska Samfundet i Skandinavien” med bibehållet organisationsnummer med filialer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vid årsstämma den 21 mars 2009 beslutades att filialerna skulle förbli självständiga och under samma år utvidgades samfundet i Sverige då flertal kulturföreningar från Stockholm, Örebro, Gävle och Norrköping anslöt sig till samfundet och därmed steg antal medlemmar till över 2000 medlemmar.

Huvudprincipen med samfundets bildande var att ge de få verksamma församlingar då stöd i utövning av sina religiösa förpliktelser och gudstjänster samt att stärka deras religiösa och kulturella identitet i Skandinavien.

I syfte att få stadsbidrag för trossamfund från SST anslöt sig Skärholmens Islamiska kulturföreningen (org.nr 802412-8485), Solidaritets och utvecklingsföreningen i Vällingby (org. nr 802445-2792) och Reform och Autenticitets föreningen i Hägersten (org. nr 802446-4557) till Sveriges Islamiska Församlingar (SIF) mellan (2014-2020), men på grund av bristande transparens och ett saknande av utvecklingsmöjligheter hos Sveriges Islamiska Församlingarnas samfund valde dessa föreningar att gå ur SIF i mars 2020.

Vid årsstämman den 3:e mars 2020 beslutade samfundets medlemsförsamlingar enhälligt att ändra samfundets namn och nuvarande status och därmed registrerades IMCS som ett trossamfund hos Kammarkollegiet.

Efter registreringen har nya församlingar anslutit sig och i dag består IMCS av 20 föreningar med över 3000 medlemmar runtom i Sverige. 

IMCS är neutral och fristående organisation och finansieras sedan starten av enbart församlingsmedlemmarna som tillhör olika nationaliteter och islamiska lärskolorna: Shafi, Hanafi, Hanbali och Maliki, vilka utgör grundlärskolor inom Islam.

IMCS har en viktig roll gällande kris och beredskapshantering vid inträffande av katastrof och dylikt. IMCS samarbetar med olika aktörer i det civila samhället och myndighetsrepresentanter för utbyte av information och erfarenheter. 

Mycket har hänt sedan bildandet av samfundet och ett tydligt resultat av ansträngningarna och hårt arbete under alla dessa år har burit positiva frukter i alla aspekter, detta har inte varit möjligt utan gott samarbete med våra medlemsförsamlingar, andra islamiska organisationer och andra organisationer i Sverige.

IMCS har en styrelse som väljs vartannat år och är huvudman ansvarig för den religiösa angelägenheten i trossamfundet och enligt samfundets stadgar arbetar för att:

 • Vara samfundet officiellt språkrör och föra församlingsmedlemmarnas talan hos myndigheters och instanser, svara på remisser och ingå i referensgrupper hos staten och myndigheter.
 • Bevaka samhällsutvecklingen i Sverige samt ge uttryck för sina uppfattningar, åsikter och därigenom eventuellt påverka framtida beslut särskilt i frågor som rör muslimernas intressen, 
 • Företräda medlemsförsamlingarna hos svenska myndigheter, organisationer och Institutioner.
 • Fördela och tilldela erhållna medel till medlemsförsamlingarna i enlighet med fördelningsprinciperna som fastslagits av Myndigheten för stöd till trossamfund samt vara en länk mellan medlemsföreningarna och Myndigheten för stöd till trossamfund,
 • Främja samarbete mellan medlemsorganisationer och andra muslimska organisationer i Sverige. Tillsammans med andra kan få stöd och verktyg för utveckling,
 • Bedriva gemensamma projekt med medlemsförsamlingarna och ge uppdrag till medlemsföreningarna.

IMCS är neutral och fristående organisation och finansieras sedan starten av enbart församlingsmedlemmarna som tillhör olika nationaliteter och islamiska lärskolorna: Shafi, Hanafi, Hanbali och Maliki, vilka utgör grundlärskolor inom Islam religion.

Islams viktigaste läropunkt är monoteismen, det vill säga att Allah (Gud) är en och att Han skall dyrkas ensam – utan mellanhänder. Islams trosbekännelse är: ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Hans sändebud”.

Islams centrala heliga skrift är Koranen som föreskriver tron på Allah och hans uppenbarelser, på hans änglar, hans sändebud och på Domedagen. Muslimer beaktar de fem pelarna: trosbekännelsen, tidebönen, att ge allmosor, att fasta under Ramadan månaden samt att vallfärda till Mekka.

Samfundets syfte är att hjälpa lokala föreningar att organisera religiöst liv för sina medlemmar. Vi vill sprida kunskap om islam och muslimer för att bygga broar och motverka fördomar och diskriminering. Tillsammans med lokala föreningar organiserar vi insamlingar för behövande i hela världen.

Samfundet imam Malek center i Sverige är en icke-politisk organisation som vill bidra till en positiv samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet. Alltså ett samhälle där individer, familjer, olika etniska grupper och olika kulturer ska leva tillsammans i tolerans och respekt. Vi vill också bidra till ett samhälle fritt från alkohol och andra droger. IMCS har idag ett gott samarbete med andra trossamfund, myndigheter och institutioner i Sverige. Tillsammans arbetar vi aktivt med frågor som rör integration, folkhälsa och nykterhet.

Islamiska Samfundet i Skandinavien vision är:

 • främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans.
 • Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
 • Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen, och att religionskultur ska ses som en förebild i samhället.
 • Arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering, främja respekt och närmande mellan folken.

Vi värnar religionsfriheten på demokratisk grund

En av våra grundläggande fri-och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

Under våra mandatperioder, åren 1994–2020, har vi verkat för:

26 år har nu passerat sedan bildandet av samfundet och mycket har ju hänt, ett tydligt resultat av dessa års centrala och lokala verksamheter bär positiva frukter i alla aspekter vilket har möjliggjorts genom ett gott samarbete med olika islamiska föreningar.

Samfundets medlemsanknutna verksamhet har av praktiska skäl mest bedrivits i Sverige och de tidiga verksamhetsåren präglades av en mängd föredrag, seminarier, bildvisningar och andra aktiviteter.

 1. Ökad kännedom om integrationens betydelse för individen, samhället och myndigheterna och dess företrädare kunde bidra med positiva förslag som var inte helt uppskattade, men tål diskussioner och bearbetas av våra makthavare.
 2. Bättre kommunikation och marknadsföring av Islamiska Samfundet i Skandinavien och dess verksamhet.
 3. Samfundet har ett stort utbud av verksamhet och aktiviteter för många målgrupper.
 4. Aktivitet pågår med fortsatt utveckling av samfunds kommunikation och marknadsföring.
 5. Kämpa för rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten.

Beundrade personer

De avgörande aktiviteter har oftast utförts av medlemmarna i lokala föreningar besjälade av en beundransvärd vilja att hjälpa andra. Det är alla dessa eldsjälar som givit den stora bredd vi haft i vår verksamhet. Mycket idogt och beundransvärt arbete har således utförts i Samfundets namn.

Vi bygger Förtroende

Förtroendevalda och anställda samt ideella medarbetare måste bygga förtroende hos de människor vi vill betjäna. I vårt sätt att uppträda, i vårt beslutsfattande och i varje arbetssituation måste vi vara att lita på.

Masjids förtroende byggs genom de många enskilda mötena som vi har med människor i livets skiftande situationer. Det är viktigt att aldrig svika och det är viktigt att alltid vara sann mot Masjids grundläggande uppgift.

Utveckla moskéns tjänster

Här har vi också ett stort engagemang på olika sätt. Moskén och bönsalar ska vara som en bro mellan de troende och imamerna. Här utgör de ideella medarbetarna en viktig roll, vilket vi naturligtvis stödjer.

Förnyar

Masjid tolkar sitt uppdrag i varje tid. vår islamiska kultur, bekännelse och lära inte är konstant, utan levande. Vi förnyar vårt sätt att fira aktivitetstjänst och vårt sätt att förkunna. Masjid ska vara relevant i sitt uppdrag för sin tid och för den lokala situationens behov. Vi vågar prova nytt, vi vågar släppa gamla arbetsformer och vi banar nya vägar genom terrängen.

Kompetensutveckling för medlemmarna, förtroendevalda och ideella.

Målet är att samfundets medlemmar ska utvecklas och ges möjlighet till ökat kompetens. En viktig aspekt är också att genom gemensamma utvecklingssatsningar bygga broar mellan medlemmarna, förtroendevalda och ideella. I detta arbete deltar alla grupper.

Familjens ställning i islam
Islams omsorg om familjens väl och ve kan sammanfattas i följande punkter:

a) Islam betonar principen om att ingå äktenskap och bilda familj, och betraktar det som en av de mest förtjänstfulla handlingarna som också praktiserades av Guds profeter och sändebud. Om detta sa Profeten b: ”Ibland fastar jag och ibland inte; jag förrättar nattliga böner och jag sover också, och jag gifter mig med kvinnor. Den som inte följer mitt exempel tillhör därför inte mina sanna efterföljare.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4776; Ṣaḥīḥ Muslim: 1401)

 • Bland de oräkneliga och storslagna välsignelser som Gud l har skänkt oss, säger Koranen, finns den kärlek och tillgivenhet som Han har lagt mellan äkta makar: Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. (Sura ar-Rūm, 30:21)
 • Islam föreskriver för sina efterföljare att ingå äktenskap och göra äktenskap lätt för dem som söker det för att skydda sin renlevnad. Profeten b sa: ”Det finns tre personer som Gud alltid hjälper.” En av dessa tre är den ”som vill gifta sig för att skydda sin kyskhet”. (Sunan at-Tirmid̂ī: 1655)
 • Islam befaller också unga män att gifta sig, ty äktenskap är rätt väg att gå för att hjälpa dem att kontrollera sina starka sexuella impulser och finna ro hos sina hustrur.
 • Islam visar respekt för varje familjemedlem, män på samma sätt som kvinnor.

Föräldrarna har fått det stora ansvaret att uppfostra sina barn. ʻAbdullāh ibn ʻUmar berättade att han hörde Guds sändebud b säga: ”Var och en av er är en förmyndare och ansvarar för dem som ni har omsorgsansvar för.

Ledaren är förmyndare för sina undersåtar och ansvarig för dem; en make är förmyndare för sin familj och ansvarig för den; en kvinna är förmyndare för sin makes hem och ansvarig för det; och en tjänare är förmyndare för sin herres egendom och ansvarig för den.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 853; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829)

Islam uppmanar barn att hedra sina föräldrar och befaller dem att uttrycka respekt och uppskattning för dem, ta hand om dem och visa dem tillbörlig lydnad fram till deras död.

Barn är oavsett ålder skyldiga att lyda sina föräldrar och vara vänliga mot dem. Koranen betraktar lydnad mot ens föräldrar som en förtjänstfull dyrkanshandling och varnar de troende för att vara otrevliga eller respektlösa mot sina föräldrar: Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. (Sura al-Isrāʼ, 17:23)

Islam föreskriver för föräldrar att skydda sina barns rättigheter och manar dem att ge dem lika mycket och behandla dem rättvist i allt.

 • Islam instruerar sina efterföljare att vårda släktband genom att hålla kontakt med sina släktingar på båda föräldrarnas sida och vara god mot dem.

Här ingår fastrar och farbröder och mostrar och morbröder och deras barn. Att vårda relationer inom släkten är i ett islamiskt perspektiv något av det mest berömvärda att göra och människan varnas för att kapa släktband, något som betraktas som en stor synd. Profeten b sa: ”Den som kapar banden till släkten kommer inte in i paradiset.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5638; Ṣaḥīḥ Muslim: 2556)

  Samfundets familjerådgivning

Familjerådgivarna hjälper till att lösa relationsproblem och ger tips också på nätet om hur man kan utveckla sitt parförhållande. Under de senaste två åren har familjerådgivare svarat på frågor i parrelationsrådgivningen.

Familjerådgivningens kunder är mycket nöjda med den service de får. Av imamerna framgår att över 65 procent upplever att de blir hörda och förstådda på familjerådgivningen.

  Äktenskapet

Äktenskapet är en förpliktelse mot livet som sådant och mot samhället, det är en förpliktelse som de äkta makarna uppfyller både mot varandra och mot gud, det är en typ av förpliktelse i vilken de finner ömsesidig tillfredsställelse och självförverkligande, kärlek och frid, barmhärtighet och lugn tröst och hopp, allt detta beror på att äktenskapet i islam betraktas som en rättfärdig och medveten handling.

Sexuell behärskning kan vara en moralisk seger, fortplantning en social nödvändighet och sund hälsa ett tillfredsställande sinnestillstånd.

Islam tolererar inga för – eller utom äktenskapliga förbindelser, mannen och kvinnan kan träffas i sällskap med andra muslimer eller i familjen och diskutera och lära känna andra, detta kan pågå så länge parterna önskar, dvs tills de anser att de kan ingå äktenskapet eller tills de inser att de inte alls passar ihop.

Det är mycket viktigt att de tar god tid på sig och att de anstränger sig för att ta reda på varandras åsikter, läggning och temperament, för att kunna bestämma om de passar att leva tillsammans. På så vis markerar islam att äktenskapet inte skall baseras på fysisk attraktion som är ju övergående utan på en likartad livsinställning och likartade sinnelag, det är när de båda parterna har samma åsikter i livsavgörande frågor som äktenskapet har största chansen att bli lyckligt. Koranen säger:

”Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter. ”

Kvinnors ställning i islam

Islam har hedrat kvinnor och befriat dem från att vara trälar och underordnade män. Islam har också befriat dem från att vara en billig handelsvara utan någon som helst aktning eller heder:

 1. Islam ger kvinnor rätt att ärva och ger dem rättvisa andelar i förhållande till män, som kan variera beroende på omständigheter som förhållande till andra och finansiella skyldigheter. Medan män är skyldiga att försörja familjen är kvinnor inte ålagda att ekonomiskt bidra med någonting.
 2. Islam stadgar fullständig rättvisa mellan män och kvinnor på en rad områden inklusive finansiella transaktioner. Profeten b sa: ”Kvinnor är männens  tvillinghalvor.” (Sunan Abu Dāwūd: 236)
 3. Islam ger kvinnor rätt att välja sin make och lägger en stor del av ansvaret för att uppfostra barn på dem. Profeten b sa: ”En kvinna är förmyndare för sin makes hem och ansvarar för det. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 853; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829)
 4. Islam ger kvinnor rätt att behålla sitt flicknamn. I islam ändrar inte en kvinna sitt efternamn vid giftermål och tar makens namn på det sätt som är vanligt på många håll i världen, utan behåller sitt flicknamn och därmed sin självständiga personlighet.
 5. Islam gör det till makens plikt att ge till de kvinnor (hustru, mor och döttrar) som har rätt till hans stöd utan att på något sätt påminna dem om sina gåvor.
 6. Islam framhåller betydelsen av att bistå svaga kvinnor i behov av stöd även om de inte är ens släktingar, och manar sina efterföljare att utföra sådana ädla handlingar eftersom det i Guds ögon är en av de förtjänstfulla handlingarna. Profeten b sa:

”Den som tar hand om en änka eller en fattig person är som en krigare som kämpar för Guds sak, eller som en som förrättar bön natten igenom utan att förtröttas och som fastar kontinuerligt utan att bryta sin fasta. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5661; Ṣaḥīḥ Muslim: 2982).

Rättsliga aspekter av äktenskap

För att en vigselförrättning ska vara giltig måste, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 2 §, de som ingår äktenskap vara närvarande samtidigt, de ska var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet och vigselförrättaren ska därefter förklara att de är makar. Vigseln ska ingås i närvaro av vittnen.

Vigselförrättaren måste dessutom vara behörig att förrätta vigseln för att den ska vara giltig. Behörig att vara vigselförrättare är präster, eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har vigselrätt, eller personer som länsstyrelsen har förordnat, så kallade borgerliga vigselförrättare.

våra muslimska ungdomar, ni är framtiden!

Ungdomar i Sverige har det inte lätt, oavsett om man är muslim eller inte. Samhället är fullt av faror som lurar bakom hörnet och är man inte uppmärksam och har en stark personalitet så finns det en stor risk att man ska hamna i svårigheter under sina ungdomsår. Det jag menar är bla. alkohol, droger, våld, rasism, gängkulturer, kriminalitet, olaglig sex, skilsmässor osv.

Ni är muslimer och har fått den sista uppenbarelsen från Allah. Allah (swt) har gett er allt ni behöver för att leva ett fantastiskt liv här på jorden och i paradiset, inshaAllah. Ni måste ta vara på denna fantastiska gåva och vara stolta för er muslimska tillhörighet.

Om ni följer Islam kommer ni att få fantastiska liv med både yttre och inre stabilitet, insha Allah. Islam är nyckeln till ett bra familjeliv och en inre frid i hjärtat. Det är sådana som ni som framtidens Sverige och muslimer behöver. Ni ska ta hand om alla som har det svårt, utbilda er och informera alla om islams storhet.

Islamiska Samfundets internationella verksamhet vill vi också stödja.

Samfundet samarbetar över Sveriges gränser. Denna punkt kommer vi också att prioritera i fortsättningen och det görs i nära dialog inom imamrådet, med Samfundets medlemmar, ideella medarbetare samt organisationer och intresserade.

Vi har under mandatperioden aktivt deltagit och/eller deltar i flera av Samfundets arbetsgrupper t ex för:

 1. Moskén verksamhet
 2. Föreningsinstruktionen
 3. Internationella frågor
 4. kommunikation
 5. kompetensutveckling
 6. Att stärka vänskapsbanden mellan medlemmarna
 • Att sprida upplysning samt utgöra ett forum för att utveckla och främja relationerna mellan föreningar och organisationer, särskilt inom islamiska kultur, samhällsliv och ekonomi.
 • Att genom föreläsningar och föredrag, genom anordnandet av seminarier och, genom främjandet av familjer fester och islamisk högtiderna
 • Utbreda kännedomen om det andra landets historia, kultur, samhällsliv

Samfundet utvidgning

Vid starten 1994 hade samfundet enbart fem föreningar med verksamhet. På grund av ökat invandring i allmänhet och synnerhet den muslimska   fann vi allt oftare tecken på att Islamiska Samfundet i Skandinavien med dess kultur och själ fortfarande är intressant aktör i samhället.

Konkurrensen om människors tid är skarp samtidigt som de ideellt arbetande stadigt minskar i antal. Detta en tuff utmaning i sig men resultat har också nåtts trotts det.

Idag är vi fjorton föreningar, deras verksamhet varierar naturligtvis, styrd av deförutsättningar som finns lokalt, men i sin egen form mycket uppskattad.

Imam Maleksamfundets plats i framtiden

 1. Den senaste tidens utveckling har ger oss gott hopp om framtiden. Vi konstaterar att intresset för de värderingar och mål Samfundet och dess föreningar står för är intressanta för många och möjliggör utbyte av idéer, erfarenheter och samarbete inom olika områden.
 2. Därför tror vi fast på en ljus framtid för Samfundet, på våra föreningars aktivitet, på våra goda relationer med andra organisationer, och vi ser fram mot nästa jubileum.
 3. Vi riktar ett stort tack till föreningarna och dess medlemmar för deras goda insatser under de gångna åren och vi önskar alla lycka till med det fortsatta arbetet den kommande år.
 4. Enligt Samfundets stadgar finns det således en uppgift för våra föreningar i vårt samfund, en uppgift som vilar på en opolitisk grund, inrymmer gemensamma värderingar och har klara mål för verksamheten.
 5. Vi har en bra plattform att stå på inför framtiden. I den fasta förvissningen lyckönskar vi imam Maleksamfundet, föreningarna och alla våra medlemmar till ett bra utfört arbete under de gångna åren och önskar dem alla ett stort lycka till i det fortsatta arbetet.

Imam Maleksamfundet Kansliet
Uppdatera måndagen 3 februari 2020