kapitel 2 Målsättningar

IMCS har som målsättning:

Paragraf. 6

Bygga och stödja en gemenskap av föreningar, moskéer och böneställen för utövande av islams tro, med anordnande och organisera fredagsbön, fastemånadensbön, högtidsbön, begravningsbön, islamiska vigslar, själavård och andligt stöd, undervisning och omsorg, försöka lösa familjekonflikter och ge allmän rådgivning. Tillsammans är vi en viktig del av det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Paragraf. 7

  1. Vara medlemmarnas officiella språkrör hos den svenska regeringen, svara på remisser och ingå i referensgrupper hos staten och myndigheter.
  2. Bevaka samhällsutvecklingen i Sverige samt ge uttryck för sina uppfattningar, åsikter och därigenom eventuellt påverka framtida beslut särskilt i frågor som rör muslimernas intressen.
  3. Företräda medlemsföreningar hos svenska myndigheter, organisationer och Institutioner, samt ansök om registrering i kammarkollegiet.
  4. Fördela och tilldela erhållna medel till medlemsföreningar i enlighet med fördelningsprinciperna som fastslagits av Myndigheten för stöd till trossamfund samt vara en länk mellan medlemsföreningarna och Myndigheten för stöd till trossamfund.
  5. Att främja samarbete mellan medlemsorganisationer, samt andra muslimska organisationer i Sverige. Tillsammans med andra kan få stöd och verktyg för utveckling.
  6. Bedriva gemensamma projekt med medlemsföreningarna och ge uppdrag till medlemsföreningarna.

Paragraf.8

IMCS uppgifter är att stödja medlemmarna och föreningarna i deras uppdrag att anordna vigselrättsutbildning, erbjuda information, erfarenhetsutbyte, seminarier, workshopar och konferenser.

Paragraf. 9

Att förbättra medlemsorganisationers förutsättningar att uppfylla sina verksamhetsmål och sociala och ekonomiska intressen.

Paragraf. 10

  1. God utbildning är en förutsättning för stabilitet och utveckling.
  2. Att ge information och utbildning om Profeternas värderingar och budskap och grunda förståelse och goda relationer mellan begreppet religion och det svenska samhället.

Paragraf. 11

Att skapa yttre förhållanden som ger medlemsorganisationer möjlighet att främja, bevara, skydda och stärka muslimers identitet.

Paragraf. 12

Att verka för dialog och integration som bygger på ömsesidig respekt och tolerans samt bidra till anpassning av den muslimska kulturen, levnadssättet i Sverige, bekämpa fördomar, öka tolerans, motarbeta diskriminering och islamofobi. Samt att kunna utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan religionsfientlighet och att stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap.

Paragraf. 13

Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet. För Imam Malek trossamfundet är familjen central för vår övertygelse och livsstil. Våra barn växer upp älskade, vårdade och kan njuta av sin barndom i en stark vårdande gemenskap.