kapitel 5 Medlemskap

Paragraf.16

IMCS består av olika föreningar. Medlemmar i föreningen kan alla medborgare bli som accepterar föreningsstadgar och IMCS’s stadgar.

Paragraf.17

Föreningar ansöker skriftligt om medlemskap i IMCS och i samband med ansökan tillhandahåller följande:

a. Stadgar som inte strider mot IMCS stadgar.
b. Kontaktuppgifter till föreningen och dess styrelseledamöter.
c. Senaste årsmötesprotokoll där beslut om IMCS ansökan ska framgå.
d. Medlemsregister innehållande organisationer och enskilda individer.
e. Senaste verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse.
f. Uppgifter om föreningens lokal.
g. Övrig dokumentation begärd av IMCS.

Paragraf.18

a. Ansökan behandlas av IMCS’s styrelse, vilken måste godkänna ansökan med 2/3 majoritet för att medlemskapet skall beviljas.
b. Varje förening, efter att ha blivit medlem i IMCS enligt dessa stadgar, är skyldig att respektera beslut som fattas av IMCS’s organ.
c. Om föreningen vill träda ur IMCS, måste ett sådant beslut tas från förenings årsmöte och bifogas.
d. Beslut om förenings utträde ur IMCS fattas av IMCS’s styrelse.
e. Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

Paragraf.19

Föreningen i IMCS har rättighet att:

a. Delta i IMCS’s organ genom sina valda representanter.
b. Bli informerad om IMCS verksamhet och följa IMCS verksamhet, samt ge förslag för dess utveckling.

Paragraf.20

Föreningen i IMCS har skyldighet att:

a. Genomföra alla beslut och riktlinjer från IMCS och dess högre organ.
b. Reglera i god tid sina finansiella skyldigheter gentemot IMCS.
c. Försäkra materiella och övriga förutsättningar för att föreningen kan fungera enligt dess egna stadgar, skyldigheter gentemot IMCS är reglerade i ett särskilt reglemente.
d. Betala medlemsavgift till IMCS för varje föreningsmedlem.

Paragraf.21

a. En förening som under ett år inte har betalat medlemsavgiften till IMCS eller inte har reglerat övriga finansiella skyldigheter gentemot IMCS, förlorar sin rösträtt på IMCS’s årsmöte.
b. Om föreningen inte har reglerat sina skyldigheter gentemot IMCS i två år, trots påminnelser, blir föreningen eller individen utesluten från IMCS, enligt kapitel 16.

Paragraf.22

a. Om det uppstår tvister eller konflikter mellan styrelsemedlemmar eller med föreningsmedlemmar som är anslutna till IMCS ska tvisten i första hand lösas internt.
b. Om det visar sig vara omöjligt att lösa det ska IMCS styrelse omedelbart tillsätta en kommitté i syfte att lösa tvisten genom medling.
c. Om medlingen inte ger resultat kommer föreningens status som medlem att frysas med omedelbar verkan tills föreningen gör rätt för sig, enligt kapitel 16.