Vår människosyn
Skaffa kunskap och inte fördöma andra människor. Islam är långt ifrån vad det idag målas upp av media och andra missledande krafter runtom i världen som försöker svartmåla religionen genom att presentera saker ur sin kontext eller genom fel förståelse och utan villighet att med öppet sinne lyssna, endast se till att skrika ut sitt eget tycke.

Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar.

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.” (Den heliga Koranen 49:13)

Alltså är ingen människa förmer än någon annan p.g.a. varken kön, nationalitet, hudfärg, ekonomisk eller samhällstillstånd etc. utan den som har högre ställning hos Gud är den som har större gudfruktighet vilket innebär bl.a. att utföra goda handlingar och avstå från synd i sin tro på Gud och hans profeter och domensdag.

Islam är en världsreligion och ett budskap till hela världen så den begränsar sig inte till en viss tid eller plats eller en viss nation och folk. 

I Islam finns en serie grundläggande moraliska lagar som bygger på människans medfödda natur (fitrah) som fungerar som en kompass som vägleder henne. Vi människor har alltså ett gemensamt värdegrund oavsett var vi kommer ifrån vilket medför att en del handlingar som exempelvis lögn, baktal, stöld, mord etc. 

fördöms utav alla oavsett vilken nation eller tidsera man tillhör och likaså uppmuntras en del handlingar som vänlighet, att hjälpa andra, tala sanning, skaffa kunskap etc. 

Alltså finns denna moral och inre kompass inbyggt hos alla och det kan man tydligt se i synnerhet hos barn som omedelbart reagerar om någon skulle ljuga o.s.v. 

Däremot kan denna kompass med tiden genom människans handlingar och överträdanden komma att slumra till eller ignoreras av människan. Vidare har människan sitt intellekt och förnuft till förfogande för att resonera sig fram och skilja på rätt och fel. 

Men det är inte alltid dessa redskap räcker till och religionen fungerar som en yttre redskap och hjälp som backar upp och stärker de inre redskapen samtidigt som det kompletterar med det som är oåtkomligt åt dessa som fallet är med mer komplicerade frågor som livets meningen m.m. Därför fungerar Islam som ett gudomligt budkap för alla människor, alla tider och alla samhällen. 

Det går alldeles utmärkt att vara muslim i Sverige som varhelst i världen. 

Det som i dagens samhälle går emot religionens föreskrifter är vad religionen påpekar vara skadligt för människan samtidigt som människans fria val inte tas ifrån henne och hon får uppräcka följden av sina handlingar den svåra vägen om hon väljer det och det medför sina konsekvenser – den som leker får leken tåla helt enkelt!

kapitel 5 Medlemskap

Paragraf.16

IMCS består av föreningar. Medlem i föreningen kan bli varje medborgare som accepterar föreningsstadgar och IMCS s stadgar.

Paragraf.17

föreningar ansöker skriftligt om medlemskap i IMCS och i samband med ansökan tillhandahåller följande:

 1. stadgar som inte strider mot IMCS stadgar,
 2. kontaktuppgifter till föreningen och dess styrelseledamöter,
 3. senaste årsmötesprotokoll där beslut om IMCS ansökan ska framgå,
 4. medlemsregister innehållande organisationer och enskilda individer,
 5. senaste verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse,
 6. uppgifter om föreningens lokal,
 7. övrig dokumentation begärd av IMCS.

Paragraf.18

 1. Ansökan behandlas av IMCSs styrelse, vilken måste godkänna ansökan med 2/3 majoritet för att medlemskapet skall beviljas,
 2. Varje förening, efter att ha blivit medlem i IMCS enligt dessa stadgar, är skyldig att respektera beslut som fattas av IMCSs organ,
 3. Om föreningen vill träda ur IMCS, måste ett sådant beslut från förenings årsmöte bifogas
 4. Beslut om förenings utträde ur IMCS fattas av IMCS s styrelse,
 5. Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

Paragraf.19

Föreningen i IMCS har rättighet att:

 1. delta i IMCS s organ genom sina valda representanter,
 2. bli informerad om IMCSs verksamhet och följa IMCSs verksamhet, samt ge förslag för dess utveckling.

Paragraf.20

föreningen i IMCS har skyldighet att:

 1. genomföra alla beslut och riktlinjer från IMCS och dess högre organ,
 2. reglera i god tid sina finansiella skyldigheter gentemot IMCS,
 3. försäkra materiella och övriga förutsättningar för att föreningen kan fungera enligt dess egna stadgar; skyldigheter gentemot IMCS är reglerade i särskilt reglemente,
 4. betala medlemsavgift till IMCS för varje föreningsmedlem.

Paragraf.21

 1. Förening som under ett år har inte betalat medlemsavgiften till IMCS eller har inte reglerat övriga finansiella skyldigheter gentemot IMCS, förlorar sin rösträtt på IMCSs årsmöte,
 2. Om förening inte har reglerat sina skyldigheter gentemot IMCS i två år, trots påminnelser, blir föreningen/individen utesluten från IMCS, enligt kapitel 16.

Paragraf.22

 1. Om det uppstår tvister eller konflikter mellan styrelsemedlemmar eller med Föreningsmedlemmar som är anslutna till IMCS ska tvisten i första hand lösas internt.
 2. Om det visar sig vara omöjligt att lösa det ska IMCS styrelse omedelbart tillsätta en kommitté i syfte att lösa tvisten genom medling.
 3. Om medlingen inte ger resultat kommer föreningens status som medlem att frysas med omedelbar verkan tills föreningen gör rätt för sig, enligt kapitel 16.