Information om Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund

är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att myndigheten:

Fördelar statens ekonomiska stöd

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. År 2015 uppgick stödet till 92 miljoner kronor. Myndigheten fördelar inte stöd till Svenska kyrkan.

Ger allmänt stöd till trossamfunden

Det allmänna stödet sker i form av utbildningsinsatser, rådgivning och administrativt stöd till trossamfunden. Särskilt viktigt är detta för de nyetablerade samfunden som behöver extra stöd att orientera sig i det svenska samhället.

Samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor och verkar för konstruktiv samverkan mellan civilsamhälle och det offentliga

Trossamfunden har en stor betydelse för samhället när det inträffar omvälvande förändringar och kriser. Under de senaste åren har många kommuner blivit uppmärksammade på vikten av att ha kontakter in i civilsamhället och särskilt med trossamfunden som har en unik erfarenhet av att hjälpa folk i kriser och katastrofer. Detta kan förstärkas på ett förebyggande stadium genom dialog med trossamfund. På flera orter i Sverige organiseras denna samverkan i interreligiösa och interkulturella råd.

Verkar som ett dialogforum för frågor om samhällets värdegrund

Genom samverkan mellan myndigheten och trossamfunden behandlas frågor om värderingar, respekt och tolerans. Inom ramen för detta uppdrag anordnar myndigheten samtal om religionsfrihet och trossamfundens roll och ansvar i det demokratiska samtalet.

  • Är expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Myndigheten är remissinstans i utredningsförslag som rör religion och trossamfund i Sverige och agerar som expertmyndighet i dessa frågor.

  • Stödjer den andliga vården inom sjukvården

När människor drabbas av sjukdom finns behov av själavård och andligt stöd. I Sverige kallas detta ofta för andlig vård och har traditionellt skötts av Svenska kyrkan och frikyrkorna. I takt med att Sverige förändras och blir mer mångreligiöst finns ett behov av att den andliga vården inkluderar representanter från fler trossamfund. Myndigheten för stöd till trossamfund bistår i denna process. Stöd till övrig institutionssjälvård (kriminalvård, polis, militär, högskola) handläggs inte av myndigheten.

Läs mer om SST genom https://www.myndighetensst.se/