Rättslära – fiqh
Islamisk lag (shari’ah) är grundad på Koranen och sunna, dvs. profeten Muhammad’s exempel (fred och välsignelser vare med honom). För att ge praktisk vägledning i personliga och samhälleliga frågor utarbetades under islams tidiga historia detaljerade lagregler (fiqh). För att få en översikt över hur kodifieringen av islamisk lag gick till kan du läsa Mehmet Handic’s artikel. Den sunni-islamiska rättstraditionen, Ahl-us-Sunnat wa-l-jama’at, innefattar fyra lagskolor (madhahib) som alla uppkallats efter sina grundare.