Regeringen föreslår nya lagar om stöd
Nya regler om statens stöd till trossamfund och nya så kallade demokrativillkor kan börja att gälla från 1 januari 2023.
Regeringen överlämnade under sommaren ett lagförslag till riksdagen. Riksdagen kommer under hösten 2022 att ta ställning till regeringens förslag.

Uppdatering 2022-11-15: denna nyhet är inakutell på grund av den nytillträdda regering har vat att dra tillbaka propositionen. Läs mer här.
Vad det nya lagförslaget innebär
Det nya lagförslaget innebär att demokrativillkoret och de andra kraven för att ett trossamfund ska vara statsbidragsberättigat ändras. Om förslaget antas kommer samtliga trossamfund som önskar statligt stöd att behöva prövas om de lever upp till de nya villkoren. 
För att vara berättigad till statligt stöd enligt de förslagna nya reglerna så måste ett trossamfund:
 • Vara ett registrerat trossamfund.
 • Ha minst 1 000 betjänade som är bosatta i Sverige.
 • Ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst fem år.
 • I huvudsak få sin religiösa verksamhet finansierad av betjänade som är bosatta i Sverige.
 • Uppfylla det nya demokrativillkoret.
Nya demokrativillkor
Det nya demokrativillkoret innebär att Statsbidrag får inte lämnas till ett trossamfund om trossamfundet, någon av dess församlingar eller en företrädare som agerar inom ramen för trossamfundets eller en församlings verksamhet:
 1. utövar våld, tvång eller hot mot en person eller på annat sätt kränker en persons grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar individer eller grupper av individer eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. försvarar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, 
 4. eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Om ett trossamfund, en församling eller en företrädare har agerat på ett sådant sätt får statsbidrag ändå lämnas till trossamfundet om det finns särskilda skäl. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om trossamfundet har tagit avstånd från agerandet och vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa att det inte upprepas.

2023 blir ett övergångsår
Om förslaget antas av riksdagen kommer en särskild övergångsregel att gälla för de trossamfund som regeringen senast den 31 december 2022 beslutat vara bidragsberättigade enligt nuvarande lagstiftning. För de trossamfunden bedömer SST att statsbidrag under övergångsåret 2023 kommer att kunna fortsätta att utbetalas på samma sätt som idag.

Övergångsregeln föreslås inte gälla för de trossamfund som idag får statsbidrag genom att de ingår i något av de båda samverkansorganen OÖKER eller ISR. För trossamfund som ingår i dessa organ och som inte senast den 31 december 2022 prövats av regeringen och då bedömts vara bidragsberättigat kommer det därför inte att finnas någon möjlighet att få statsbidrag under 2023.

Ett trossamfund som vill få statsbidrag under 2024 kommer under 2023 att behöva ansöka om att bli bidragsberättigat enligt de nya reglerna. Information om ansökningsförfarandet kommer att annonseras på SST:s webbplats.

Steg för steg mot nya regler om stöd till trossamfund
 1. Riksdagen ska under hösten ta ställning till regeringens förslag om nya regler för statligt stöd till trossamfund.
 2. Om riksdagen antar regeringens förslag börjar den nya lagstiftningen att gälla den 1 januari 2023, men 2023 blir ett övergångsår. 
 3. Innehållet i de nya lagarna kommer att behöva kompletteras med ytterligare regler som regeringen antar i en så kallad förordning och av SST i tillämpningsföreskrifter.
 4. Under 2023 måste alla trossamfund som vill motta bidrag under 2024 ansöka om att godkännas som bidragsberättigade enligt de nya reglerna. Information om ansökan inför 2024 kommer att annonseras på SST:s webbplats.

Källa: SST