Förslag om nya villkor för bidrag återkallas
Riksdagen kommer inte ta ställning till propositionen om nya regler för statsbidrag som den tidigare regeringen lagt fram
Detta innebär att trossamfundens verksamhet fortsatt kommer regleras av rådande lag om stöd till trossamfund. Budgetpropositionen anslår drygt 82 miljoner i statsbidrag till trossamfund. Socialminister Jacob Forssmed är ny ansvarig minister för trossamfundsfrågor.

Då regeringen dragit tillbaka lagförslaget gäller fortfarande lag om stöd till trossamfund (1999:932) för de trossamfund i Sverige som är berättigade att motta statsbidrag. För att vara berättigad till statligt stöd enligt gällande regler måste ett trossamfund uppfylla kriterier på stabilitet och livskraft:

Vara ett registrerat trossamfund hos Kammarkollegiet.
Ha minst 3 000 betjänade som är bosatta i Sverige.
Ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst fem år.
Äga eller hyra lokaler för den religiösa verksamheten
I huvudsak få sin religiösa verksamhet finansierad av betjänade som är bosatta i Sverige.
Bidra till- och upprätthålla samhällets grundläggande värderingar.
Budgetpropositionen
Budgetpropositionen 2022 föreslår drygt 82 miljoner kronor i statligt stöd till trossamfund, vilket innebär att stödet är detsamma som året innan. Anslaget beräknas i propositionen förbli på samma nivå 2024 och 2025.

Politikens inriktning
I budgetpropositionen förklarar regeringen syftet med stödet genom följande lydelse:

”Insatser inom politikområdet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktig verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Trossamfunden och dess utövare är en omistlig del av det civila samhället och bidrar till att hålla det demokratiska samtalet levande och ger med sin omfattande verksamhet stöd och hjälp i olika avseenden till såväl sina medlemmar och betjänade som till samhället i stort. Religionsfriheten och föreningsfriheten är centrala för den svenska demokratin och ska värnas.

Arbetet mot antisemitism ska prioriteras, och en utredning ska se över förbud mot utländsk finansiering av trossamfund med kopplingar till islamism och extremism. Offentliga medel ska inte betalas till sådana samfund.”

Det statliga stödets utveckling
Propositionen utgår från fastslåendet att det statliga stödet fortsätter att nå fler församlingar och medlemmar. Inga nya trossamfund har tillkommit under 2021 och stödet omfattar idag 24 trossamfund och samverksansorganisationer. Samtidigt bekräftas i propositionen att de statsbidragsberättigade organisationerna växer och omfattar per 31 december 2020 totalt 937 532 betjänade personer, en ökning med drygt 36 000 jämfört med 2019. De fem största statsbidragsberättigade trossamfunden var Romersk-katolska kyrkan, Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Sveriges muslimska förbund.

Ny ansvarig minister för trossamfund
I den nya regeringen kommer ansvaret för trossamfund ligga under socialminister Jakob Forssmed, vice ordförande för Kristdemokraterna.